วิสัยทัศน์

บริษัท ควอลี่ ทัวร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในอันที่จะบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เติบโต โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านคุณภาพ และมาตรฐานของการจัดนำเที่ยว ความจริงใจต่อการให้บริการ รวมถึงเรื่องของราคา และความคุ้มค่า โดยทางบริษัทฯ ขอยืนยันในเจตนารมณ์ดังกล่าว เพื่อรักษา และธำรงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในอันที่จะรักษาคุณภาพการท่องเที่ยว รักษาชื่อเสียงบริษัท และมาตรฐานราคา ด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวที่คัดสรรแล้วเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

ที่อยู่

Qualy Tour Co., Ltd.
บริษัท ควอลี่ ทัวร์ จำกัด
91 Soi Pattanakarn 41
Pattanakarn, Suanluang
Bangkok 10250
Tel. 662 674 3398-9
Fax. 662 674 3397
sale.qualytour@gmail.com
Mobile. 098 265 5051
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09991

 

.